employee-development

การพัฒนาบุคลากรของ CKT

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งเสริมและจัดให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาพนักงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เป็นเลิศ
  2. เพื่อจัดสรรความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อบทบาทและหน้าที่งานในปัจจุบันให้แก่บุคลากร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรต่อไป
  3. ความน่าจะเป็นของการยืนยันข้อกล่าวหาจากแหล่งที่มา

หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มจำแนกตามประเภทของ Competency หรือ ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความสามารถที่ทุกคนในองค์กรพึงมี ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรและช่วยให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

สมรรถนะบริหาร ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับตำแหน่งงานและบทบาทความรับผิดชอบจำเป็นต้องมีในการบริหารตนเอง บริหารงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสำเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์กร

สมรรถนะตามสายงาน ได้แก่ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในการนำไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ Professional Development การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องอันจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของแต่ละสายงานให้มากยิ่งขึ้นและ Specific การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้หลักการเรียนรู้แบบผสมผสานในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น เรายังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์หรือ ระบบ E-learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job-training) การสอนงาน (Coaching) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีการพัฒนารูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

calsonickunsei