CODE

        บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและสังคม รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังต่อไปนี้

 • การปกป้องรักษาทรัพย์สินของบริษัท
 • การปกป้องรักษาความลับของบริษัท
 • การปกป้องรักษาความลับส่วนบุคคล
 • ห้ามการเลี้ยงรับรอง และแลกเปลี่ยนของกำนัล
 • การให้บริการลูกค้า
 • การเคารพในความหลากหลาย และการให้ความเสมอภาค
  1. การล่วงละเมิดทางเพศ
  2. การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน
 • ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • การขับขี่ปลอดภัย
 • ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 • หน้าที่ในการนำไปปฏิบัติจริง และการรายงานการฝ่าฝืนกฎ
calsonickunsei