วิสัยทัศน์ (Vision)
    เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากล โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับสากลด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศ พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
ความเป็นสากล (Global)
    เรามุ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากลที่มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งโดยผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นทีมหนึ่งเดียวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ (Inspired)
    เราจะไม่ละความพยายามในการมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ มีพลังความคิดสร้างสรรค์ รักและผูกพันต่อองค์กร

การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (World Leading Innovation)
    เราจะผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศจากสมาชิกในทีม เพื่อเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society)
    เราให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกลับคืนสิ่งที่มีคุณค่าหรือกำไรสู่ผู้ถือหุ้น ชุมชน พนักงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งทุกคนในที่นี้ไม่ได้จำกัดแค่พนักงานของ CK เท่านั้นแต่หมายรวมถึง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และทุกคนที่เราติดต่อด้วย)

ค่านิยม (Value)

Picture1V-UP
    V-UP โปรแกรม คือ วิธีการในการปรับปรุงธุรกิจของเรา โดยผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและความพยายามในการทำงานของเราจากมุมมองของลูกค้าและกระบวนการทำงานซึ่งเรากำหนดเป็นวิธีที่ดีในการทำธุรกิจของเรา

V-UPpict1

 

ประเภทของกิจกรรม V-UP
       DECIDE คือ เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาซึ่งมีผลโดยตรงต่อสภาพการทำงานภายในองค์กร, ซึ่งเน้นจุดหลักที่การวิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน
       V-CAMP คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแก้ไข และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยผ่านการประชุม ปรึกษาหารือกันแบบเข้มข้น ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (โดยปกติใช้เวลาไม่กี่วัน)
       V-FAST คือ เครื่องมือสำหรับค้นหาข้อสรุป ที่รวดเร็วฉับไว ในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆวัน โดยผ่านการทำงานแบบ ทีมเวิร์ค

 CKPS

CK = Calsonic Kansei ( คาลโซนิค คันเซ )  P = Production ( การผลิต )   S = System ( ระบบ )
       CKPS : Calsonic Kansei Production System เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมในชื่อต่างๆ มาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) และมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) ได้มีการรับแนวคิดการทำการผลิตจากบริษัท Nissan เรียกกว่า“ Douki seisan ” หรือ“ Synchronized Production ” ซึ่งเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง เป็นการทำงานที่สอดประสานกันอย่างไร้ขีดจำกัด โดยคำนึงถึงการไหลของระบบการสื่อสารข้อมูลไปพร้อมๆ การไหลของวัตถุดิบเพื่อทำการผลิต และทำการพัฒนาให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัทคาลโซนิค คันเซ โดยเริ่มการทำกิจกรรมอย่างจริงจังในปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)

มีกำหนดการทำกิจกรรม เป็น 3 ระยะ (3 Phase) ได้แก่

ระยะที่ 1 (Phase 1) การปรับปรุงการบริหารวัตถุดิบ (Material Flow)
ระยะที่ 2 (Phase 2) การปรับปรุงการบริหารกระบวนการ (Job Flow)
ระยะที่ 3 (Phase 3) การปรับปรุงการบริหารต้นทุน (Expense Flow)

CKPSTH

calsonickunsei