Quality NO.1

นโยบายคุณภาพพื้นฐาน

" สร้างคุณภาพให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า"

      SAFETY  POLICY1

นโยบายพื้นฐานสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

กลุ่มบริษัทคาลโซนิค คันเซ

บนพื้นฐานหลักการเบื้องต้นที่กล่าวว่า " สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด " เราจึงมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างสถานที่ทำงานที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน

 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่า ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงได้กำหนดกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5.บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

6.บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7.บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.บริษัทฯ จะทบทวน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและบรรลุตามเป้าหมาย

   ENVIRONMENT  PROFIT

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ และของเสียจากกระบวนการผลิตรวมถึงการประหยัดพลังงาน
3. ปรับปรุงการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสอม และต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจ และเปิดเผยต่อสาธารณชล

 

 

 

calsonickunsei