วัตถุประสงค์

        บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนให้กับพนักงานและผู้ที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหากท่านพบการกระทำหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหาร การเงิน การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น

การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

        จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้คือ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเกิดความมั่นใจว่า บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจะได้ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ที่อาจะเกิดขึ้นรวมถึงการถูกข่มขู่หรือคุกคาม

การข่มขู่ หรือลอบทำร้าย - บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ การข่มขู่หรือลอบทำร้ายในการให้ข้อมูล

การรักษาความลับของข้อมูล - บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลความลับของผู้ร้องเรียน

การระบุชื่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน - นโยบายนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานหรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนระบุชื่อเพื่อให้สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดในการดำเนินการตรวจสอบได้อย่างสะดวก โดยจะทำการเก็บรักษาข้อมูลความลับเกี่ยวกับผู้แจ้งอย่างเหมาะสม แต่หากเรื่องที่ได้รับแจ้งไม่ได้ระบุชื่อผู้แจ้ง บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบตามความเหมาะสม หากเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้

  • เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
  • เป็นเรื่องที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • มีความเป็นไปได้ในการตรวจสอบข้อกล่าวหาข้อมูลที่ได้รับ

การกล่าวหาหรือให้ร้ายบุคคลอื่น - การกล่าวหาผู้อื่นโดยใช้ข้อความที่เป็นเท็จจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบฯ ของบริษัท

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

การแจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบการกระทำหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย สามารถแจ้งมายังช่องทางต่อไปนี้

  • ร้องเรียนโดยตรงมายังหน่วยงาน Compliance Officer หรือ
  • ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยคลิ๊กที่นี่

การดำเนินการกับข้อร้องเรียน

       การดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจะพิจารณาจากประเภทของข้อร้องเรียน โดยคณะกรรมการ Compliance ของ CKT จะร่วมตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามผล

การสอบถามเบื้องต้น - การสอบถามเบื้องต้นจะเป็นการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมของการตรวจสอบข้อมูล และรูปแบบของการดำเนินการ ปัญหาบางประการอาจจะแก้ไขได้โดยที่ยังไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม - จำนวนของการติดต่อกันระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา และความชัดเจนของข้อเท็จจริงที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะค้นหาจาก หรือส่งให้โดยผู้ที่รายงานปัญหา

calsonickunsei